Garanti og returrett


30-dagers pengene tilbake-garanti:

Hvis du ikke er 100 % fornøyd, hjelper vi deg gjerne med å returnere kjøpet. Ta kontakt med oss etter at du har mottatt bestillingen, så sender vi deg en e-post med fremgangsmåten for full refusjon.

Alle forsendelser som avvises ved levering og returneres til avsender, vil bli belastet med 15 % i lageravgift. Tapte eller stjålne varer og varer som er skadet av årsaker som ikke dekkes av garantien, kan ikke returneres for refusjon i henhold til vår pengene-tilbake-garanti. 

MERK: Denne garantien gjelder kun for bestillinger gjort i ShotKams nettbutikk på eu.shotkam.com. 

* Tilhørende fraktgebyrer refunderes ikke.

Slik returnerer du for refusjon: Be om et skjema for returautorisasjon ved å sende en e-post til Support@shotkam.com eller sende oss en melding via skjemaet Kontakt oss.

To (2) års garanti:

Hvis det oppstår et teknisk problem innen to år etter kjøpet, reparerer eller erstatter vi kameraet kostnadsfritt. Garantien kan ikke overdras og forblir kun hos den opprinnelige kjøperen. Den overføres ikke hvis kameraet selges til en ny kjøper. Garantien gjelder fra leveringsdatoen og starter ikke på nytt ved reparasjon eller utskifting. 

I tillegg til "Garantidetaljer" nedenfor, kan ShotKam begrense garantiservice når skaden er forårsaket av unormal bruk eller vannskader. Denne garantien utelukker eksplisitt dekning for kameraer under følgende omstendigheter:

  • Demontering, inkludert fjerning av det fremre linsestykket eller den bakre fargede låseringen.
  • Endring, reparasjon eller modifikasjon.
  • Vannskader som følge av fuktighet, utilsiktet nedsenking, eksponering på grunn av fjerning av bakkappen eller lignende hendelser.
  • Skader eller ødeleggelser på komponentene som skyldes ulykker, forsettlige handlinger, hensynsløshet eller uaktsomhet. Dette inkluderer skade på USB-ladeporten eller strømkontrollknappen som skyldes overdreven kraft.

Garantidetaljer:

Ikke forsøk å reparere eller modifisere ShotKam-kameraet selv. Hvis du demonterer ShotKam-kameraet, oppheves garantien. Dette inkluderer fjerning av frontlinsen eller den fargede metallringen som holder kretskortet inne i metallrøret. Den eneste delen som kan tas av, er det bakre skruelokket.

ShotKam LLC ("Produsent") garanterer den opprinnelige kjøperen ("Kjøper") at ShotKam-kameraet (unntatt tredjepartsprogramvare) og tilbehør ("Produkt") i 2 år fra leveringsdato ("Garantiperiode") vil være fri for defekter i materialer og utførelse når det er riktig installert og brukt til det tiltenkte formålet og i det tiltenkte driftsmiljøet.

I tilfelle en defekt, returner produktet til produsenten, men bare etter instruksjon fra produsenten. Send en e-post til ShotKam LLC på support@shotkam.com for å få et skjema for returautorisasjon. Kjøperen skal sende og bære kostnadene ved å sende produktet til produsenten, og produsenten skal bære kostnadene ved å sende produktet tilbake til kjøperen (etter at tjenesten er fullført i henhold til denne begrensede garantien). Kjøperens eneste rettsmiddel og produsentens hele ansvar i henhold til denne garantien er at produsenten etter eget valg reparerer eller erstatter produktet eller refunderer kjøpesummen med fradrag for eventuelle rabatter.

Produsenten garanterer ikke for tap av data (inkludert data som er lagret på produktet returnert til produsenten for service), og påtar seg intet ansvar for slikt tap. Produsenten garanterer ikke for fatskader. Kjøper må sørge for at brakettens gummiputer er i flukt mot fatet, da dette vil unngå merker på fatet. Ikke fjern eller bøy gummiputene på festet.

Advarsler og ansvarsfraskrivelse:

Kjøper påtar seg alt ansvar, og frigjør som sådan produsenten fra ethvert ansvar for ulykker, skader, skader, dødsfall, tap, ulovlig aktivitet eller andre krav som kan oppstå som følge av eller under bruk av produktet, uansett om slik bruk er forutsigbar av produsenten.

Les all sikkerhetsinformasjon og alle sikkerhetsinstruksjoner fra våpen- eller bueprodusenten før du håndterer våpenet eller buen, installerer ShotKam eller bruker ShotKam på et våpen eller en bue. Les og følg alle instruksjonene før du bruker ShotKam-kameraet for å unngå skader. ADVARSEL: Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade.

Håndtering av litium-ion-batteriet: Litium-ion-batteriet i ShotKam kan utgjøre en fare hvis det behandles feil. Litium-ion-batteriet må ikke demonteres, knuses eller punkteres. Ikke ta ut batteriet. ShotKam må ikke utsettes for høye temperaturer (over 110 F). For å lade må du bare bruke ShotKam USB-kabelen med en kraftig USB-port på en datamaskin eller annen enhet som overholder USB-standardene, eller ShotKam-veggladeren.

Informasjon om avhending: Ikke kast ShotKam-kameraet eller litium-ion-batteriet i en brann. Batteriene må kasseres i henhold til lokale lover og forskrifter. Riktig avhending av dette produktet: Dette produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, kan du bruke egnede retur- og innsamlingssystemer eller kontakte oss på
shotkam.com/contact, så kan vi ta imot produktet for miljøvennlig resirkulering.

FCC-informasjon: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser.

(2) Denne enheten må akseptere alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret ugyldig.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene: 

- Endre retning eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annen stikkontakt
enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Industry Canada: This Class B device meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparasjon eller modifisering: Forsøk ALDRI å reparere eller modifisere ShotKam-kameraet selv. Demontering av en ShotKam vil forårsake skade som IKKE dekkes av garantien.ShotKam LLC ("Produsent") garanterer den opprinnelige sluttbrukeren ("Kjøper") at ShotKam-videokameraet (unntatt tredjeparts programvare) og tilbehør ("Produkt") i 1 år ("Garantiperiode") vil være fri for defekter i materialer og utførelse når det er riktig installert og brukt til det tiltenkte formålet og i det tiltenkte driftsmiljøet.

Denne garantien gjelder IKKE for produkter som har vært enten:

(a) Demontert, f.eks. frontlinsen eller den bakre låseringen er fjernet.

(b) Endret, reparert eller modifisert

(c) Skadet eller ødelagt av ulykker eller lignende hendelser eller av forsettlige, hensynsløse eller uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra noen part. Dette inkluderer USB-ladeporten eller kontrollknappen. 

ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER, REPRESENTASJONER OG GARANTIER, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR IKKE-KRENKELSE, FRASKRIVES.

I noen jurisdiksjoner er det ikke tillatt å begrense hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for kjøperen. Denne garantien gir kjøperen spesifikke juridiske rettigheter, og kjøperen kan også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

All tredjepartsprogramvare som leveres sammen med produktet, leveres "som den er". Kjøperen påtar seg hele risikoen med hensyn til kvalitet, ytelse, nøyaktighet og effekt av slik programvare, og skulle den vise seg å være defekt, er det kjøperen, og ikke produsenten, som påtar seg hele kostnaden for all nødvendig service eller reparasjon.

I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER PRODUSENTEN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAPTE DATA, INNTEKTER ELLER FORTJENESTE, ELLER FOR SPESIELLE, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFESKADE, UANSETT ÅRSAK, UAVHENGIG AV ANSVARSTEORI, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET, SELV OM PRODUSENTEN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL PRODUSENTENS ANSVAR OVERSTIGE DET BELØPET KJØPEREN HAR BETALT FOR PRODUKTET.

Begrensningene ovenfor gjelder selv om en garanti eller et rettsmiddel i henhold til denne Avtalen ikke oppfyller sitt vesentlige formål. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, slik at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kanskje ikke gjelder for kjøperen.

Alle kjøpere, brukere og alle eller alle parter som er involvert eller engasjerer seg i bruken av ShotKam LLC ("ShotKam") produkter godtar følgende: 

ShotKam promoterer eller støtter ikke risikofylte, uforsiktige og/eller farlige aktiviteter og er ikke ansvarlig for eventuelle skader under bruk av ShotKam-kameraet.

Våpen- eller bueprodusentens bruks- og sikkerhetsanvisninger skal alltid følges. ShotKam er ikke ansvarlig for bruk eller misbruk av skytevåpen eller buer. 

ShotKams primære formål er å registrere lovlige aktiviteter som definert av lokale myndigheter, og ShotKam er ikke ansvarlig for bruk eller misbruk.

Alle varemerker og registrerte varemerker som er nevnt her, anerkjennes som sine respektive innehaveres eiendom. ShotKam er et produkt fra ShotKam LLC i Boca Raton, Florida.

ShotKam-produktet dekkes av ett eller flere av følgende amerikanske patenter: 8908045, 9267761, 9546846, 10141552, D835748. Flere patenter er under behandling. Alle rettigheter forbeholdes.


Vis alle blogger